Brief van generaal overste over H. Clemens Hofbauer

 

Boodschap bij gelegenheid van het feest van de H. Clemens Hofbauer CSsR
„ Het evangelie nieuw verkondigen“

Dierbare medebroeders,  zusters,  geassocieerden en vrienden,


Gedurende dit ‘Jaar tot Promotie van de Redemptoristische Missionaire Roeping’ geeft het verhaal van de H. Clemens ons een goede kijk op de merkwaardige  wegen waarlangs God mensen roept om de missionaire roeping tot onze congregatie met ons te delen.

Clemens Hofbauer was bijna 33 jaar toen hij werd aangenomen voor het noviciaat van de redemptoristen, samen met zijn vriend, Andreas Hübl. Hoewel hij het sterke gevoel had, geroepen te zijn tot het missionaire leven en het priesterschap, lagen er meerdere obstakels op zijn weg die deze hoop in de weg stonden. Niettemin, hij hield niet op te zoeken naar een weg die beantwoordde aan wat hij ervoer als de roep van God. Hij studeerde theologie in Wenen, bracht enige tijd door als kluizenaar en catechist in Tivoli, las geestelijke boeken, ontwikkelde een diep gebedsleven en ging op pelgrimage naar Rome.


Zijn merkwaardig verhaal eindigt hier niet! Feitelijk was dit juist het begin. Minder dan een jaar na hun professie als redemptorist missionaris trokken hij en Thaddeus opnieuw de Alpen over  om  de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser in nieuwe landstreken te vestigen. Minder dan twee jaar later stichtte hij in Warschau het eerste huis van de congregatie buiten Italië. Zijn missionaire dynamiek vormde de kleine kerk van Sint Benno om tot een pastoraal centrum dat duizenden mensen aantrok. Jonge mensen sloten zich aan bij de congregatie, nieuwe stichtingen werden gepland, sociaal dienstbetoon werd ontwikkeld en nieuwe wegen van evangelisatie ontworpen. Telkens weer herhaalde hij: Het evangelie moet nieuw verkondigd worden, in elke tijd en elke generatie, in een taal die de gewone mensen kunnen verstaan.


Desondanks bleef Clemens te maken krijgen met verschillende tegenslagen. Zijn medebroeder en compagnon Thaddeus Hübl stierf na een ernstige mishandeling in een tijd van vervolging. Veel van wat Clemens ondernam werd onmogelijk gemaakt door de burgerlijke overheid. Hij moest gebrek aan steun ervaren en jaloezie van de kant van andere priesters en kerkelijke officials. Uiteindelijk werden hij en zijn  medebroeders uit Warschau verdreven. In de daarop volgende twaalf jaren begon hij aan meerdere nieuwe stichtingen. Al deze initiatieven liepen op een mislukking uit. Hij trok veel jonge mannen aan die in de congregatie wilden intreden en hun leven geven voor overvloedige Verlossing in deze missionaire roeping. Hij kon geen noviciaat vestigen, en zij waren niet in staat te leven in communiteit. Toen hij stierf, op 15 maart 1820, dachten sommigen dat al zijn plannen op niets uitliepen, maar God had andere plannen.


Een maand na zijn dood, op 19 april 1820, stond de keizer aan de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser toe nieuwe stichtingen te vestigen in het Oostenrijks-Hongaars Keizerrijk. Al gauw werden die jonge mensen, die zo lang hadden moeten wachten om hun missionaire roeping te kunnen volgen, toegelaten tot het noviciaat. Gedurende lange tijd verspreidde de congregatie zich van Wenen over Noord Europa heen naar Noord Amerika en elders. In 1909 werd Clemens Hofbauer heilig verklaard en hij werd tot medepatroon van Wenen uitgeroepen, 100 jaar geleden, in 1914.


Het leven en de roeping van de H. Clemens Maria Hofbauer zijn een belangrijk getuigenis van de kracht van God om onze mislukkingen om te bouwen tot kansen, en om missionaire roepingen te doen opbloeien op de meest onwaarschijnlijke plaatsen. Wanneer wij zijn feestdag vieren, herinneren wij ons zijn doelbewuste doorzettingsvermogen en trouw, samen met zijn grote visioen en creativiteit.  Moge God voortgaan met het vernieuwen van onze congregatie en onze missionaire roeping in de geest van de H. Clemens. Door de genade en kracht van de H. Geest moge de Verlosser ook vandaag nog mannen en vrouwen  roepen om deze missionaire roeping met ons te delen. Moge Maria, onze Altijddurende Bijstand, ons altijd bijstaan in onze zending.


Ik wens u een gezegend en blij feest van de H. Clemens toe.


Uw broeder in de Verlosser.

Michael Brehl CssR

 

Geplaatst op: 2014-03-14


Meer nieuws