Generaal-overste Michael Brehl schrijft een Paasbrief

 

Rome, 31 maart 2013

 

Dierbare medebroeders, zusters en met ons verbonden leken,

 

op dit Paasfeest 2013 groet ik u met de woorden van de Verrezen Heer Jezus tot zijn leerlingen: ”Vrede zij U!”.

 

Wanneer wij met Pasen de kracht van de Verrijzenis vieren, dan horen wij altijd weer de woorden van de engel tot Maria Magdalena en de andere vrouwen bij het lege graf: “Hij is niet hier, Hij is verrezen!”

 

De boodschap van de Paasnacht vindt een echo in onze Constituties en Statuten. Als missionarissen moeten redemptoristen “daarom zelf een teken worden voor de mensen en getuigen van de kracht van zijn Verrijzenis bij hun verkondiging van het nieuwe en eeuwige leven” (C. 51). Zoals de H. Paulus verduidelijkt, wordt de kracht van de Verrijzenis ervaren en getoond in het nieuwe leven dat wij leven en verkondigen. Jezus zelf verkondigt: ”Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en wel in  overvloed” (Jo. 10,10b).

 

Als navolgers van Jezus de Verlosser zijn wij op de eerste plaats geroepen de kracht van zijn Verrijzenis in ons eigen leven te ervaren. Deze eraring verandert ons zodanig, dat wij zelf in de kracht van de H. Geest leven. Wanneer wij de kracht van de Verrijzenis ervaren en daardoor veranderd worden, dan kunnen wij ook anderen uitnodigen deze ervaring te delen ”in evangelische eenvoud van leven en woord” (C. 20).

 

Ik geloof, dat dit de grote aantrekkingskracht uitmaakt van paus Franciscus bij de mensen van vandaag. Het geheim van de Verrijzenis is op de eerste plaats het geheim van het leven. In de eerste weken van zijn Petrusambt is paus Franciscus meerdere keren op dit thema teruggekomen, waarmee hij de waarde en betekenis van het dagelijks leven dat wij ervaren met al zijn vreugde en lijden, hoop en kruis, bekrachtigt. Hij spreekt tot ons over een kerk van de armen en voor de armen. Hij spreekt over vriendschap en tederheid, hoop en barmhartigheid,

eenvoud en zorg voor elkaar; de wijze waarop hij zich geeft, de tekens die hij stelt, de menselijke gebaren – dat alles lijkt nog sterker te spreken dat zijn woorden alleen, hij verkondigt het evangelie ”in eenvoud van leven en woord”.

 

”Wat zoekt u de levende bij de doden?”. De boodschap van de beide engelen lijkt zonder meer logisch. Maar vaak vergeten wij haar betekenis voor ons,  vandaag. Het is voor ons vaak verleidelijk met nostalgie terug te kijken naar het verleden. Het is vaak gemakkelijker ons  te verlaten op methoden waarmee wij generaties lang vertrouwd zijn. Wij verzetten ons tegen verandering.

 

Als redemptoristen, en als degenen die dit charisma delen, zijn wij geroepen en gezonden om het evangelie telkens weer als nieuw te verkondigen (H. Clemens). Het is niet voldoende zich te verlaten op methoden, die in het verleden succesvol zijn geweest, hoe eerbiedwaardig zij ook zijn, die echter de mensen van vandaag niet meer bereiken (C. 14-16). Het is niet voldoende vast te houden aan gebouwen en plaatsen of  ”vast te blijven zitten in situaties en structuren waardoor onze activiteiten haar missionair karakter zouden verliezen” (C. 15).

De kracht van de Verrijzenis beweegt ons er toe de tekenen van de tijd te lezen, risico’s aan te gaan en als pioniers moedige initiatieven te ontplooien.

 

Broeders en zusters, onze jaarlijkse viering van het Paasfeest is een voortdurende uitnodiging tot vernieuwing – een oproep onze hoop, onze harten te vernieuwen. Jezus roept ons op om met Hem naar Galilea te gaan, waar dit Galilea zich dan ook heden ten dage moge bevinden.  ’Galilea’ zou een symbool kunnen zijn voor de voorhof van de heidenen, voor die plaatsen  waar verschillende culturen en naties  samenkomen en met elkaar in contact komen.

 

Moge gedurende deze vijftig dagen van Pasen de Verlosser, geleid door de H. Geest, ook in de toekomst ons, en onze congregatie nieuw leven inblazen! Mogen wij vandaag, verenigd met Maria, de Moeder van Altijddurende Bijstand, steeds dieper de karacht en uitdaging van de Verrijzenis ervaren! Mogen wij in de kracht van de Verrijzenis, altijd weer het evangelie als nieuw met moed en hoop verkondigen!

 

Uw broeder in de Verlosser,

 

Michael Brehl CssR

Generaal-overste

 

Geplaatst op: 2013-03-30


Meer nieuws