Roeping en opleiding  

4handen 

Wij investeren in een goede opleiding voor diegenen die naar ons toe komen en zich tot het leven van redemptorist geroepen voelen. Ons doel is dat de jonge mensen die zich bij ons melden en bij ons hun opleiding beginnen, een goede religieuze, wetenschappelijke en menselijke vorming en opleiding krijgen. Door de religieuze opleiding moeten zij in staat zijn, dieper in ons christelijk geloof te groeien. Zij moeten leren in een religieuze gemeenschap te leven en als mens en persoonlijkheid te groeien. Zij moeten in staat zijn om in de huidige tijd gekwalificeerde pastorale diensten te verlenen.

Deze opleidingsdoelen zijn niet makkelijk te bereiken. We proberen de opleidingstijd intensief te benutten en op de interesse, de noodzaak voor opleiding en de behoeften van de individuele kandidaat in te gaan. In deze tijd worden de kandidaten en jonge medebroeders door de verantwoordelijke de opleiding intensief begeleid. Verder is het ook nog een doel van de opleidingsfase dat elke jonge man tot een verantwoordelijke, eerlijke en persoonlijke beslissing komt. De minimumleeftijd voor het begin van de opleidingsfase is 20 jaar.

 

Twee manieren van opleiden: broeders en priesters

 

Tot de redemptoristen behoren confraters, die tezamen als broeder of priester leven. In beide levensvormen werke we gezamenlijk en op eigen manier voor het doel van onze congregatie: de verkondiging van de blijde boodschap aan de armen. Zij onderscheiden zich door hun opleiding en werkterrein.

 

Redemptorist als broeder

 

De broeders zijn in onze gemeenschap op vele terreinen werkzaam. Een afgeronde beroepsopleiding is daarom een minimumvereiste voor intrede. Uit de beroepsopleiding en de in het kader van onze opleiding  bijkomende kwalificaties volgen de speciale werkterreinen. Bezigheden in onze huizen als huismeester, kok, timmerman, tuinman, in het management of ouderenzorg zijn slechts enkele van de beschikbare of mogelijke bezigheden in onze gemeenschap. Bezigheden buiten de huizen zijn eveneens mogelijk, zoals een pastoraal beroep als maatschappelijk werker, pastoraal werker of godsdienstpedagoog..

 

Redemptorist als priester

 

De meeste medebroeders in onze congregatie zijn als priester werkzaam. Een eerste vereiste voor deze opleiding is de toelating tot de universiteit. Na het afronden van de opleiding kunnen hun werkzaamheden plaatsvinden in de verschillende werkomgevingen en projecten van de provincie. Er zijn vervolg- of bijzondere studies mogelijk, als iemand daarvoor talent heeft. Een voortdurende begeleiding en opleiding op het pastorale vlak is in onze ogen erg belangrijk.

 

Verloop van de opleiding

 

De  opleiding bestaat uit verschillende fasen, die afhankeliojk zijn van de individuele studieachtergrond van de geïnteresseerde.

 

Contactfase

Op weg naar de redemptoristen is de eerste fase een langere periode van contact met ons. Deze fase kan ook al voor het 20e levensjaar beginnen. Het eerste contact dient om elkaar wederzijds te leren kennen. Hier kan heel concreet en dagelijks worden ervaren, hoe wij redemptoristen leven, wat voor werk wij doen en hoe wij het doen en hoe wij ons geloof beleven. Indien gewenst bieden wij ook geestelijke begeleiding en stages aan, of de mogelijkheid om “het klooster op tijd” mee te maken.

 

Instapfase en kandidatuur

Heeft een jonge man na de eerste kennismaking besloten om kandidaat van de Congregatie te worden, dan begint zijn weg in de congregatie.Wij redemptoristen zijn een internationale congregatie en werken in de opleiding van de kandidaat samen. De eerste instapfase begint daarom in samenwerking met de redemptoristen in Ierland. In het opleidingshuis in Dundalk neemt de kandidaat samen met de Ierse kandidaatredemptoristen aan de theologische en spirituele inleidingscursussen deel. Onderdeel van deze fase zijn ook praktika in onze provincies, waardoor de kandidaten ons pastoraat en onze communiteiten leren kennen.

Na deze instapfase en eerste kandidatuur volgt de opleiding. De plaats en omvang van de studie hangt af van de vooropleiding en de talenkennis van de geïnteresseerde.

 

Noviciaat

Aansluitend aan de kandidatuur begint het noviciaatsjaar. Het is een intensief proefjaar en van een nadere kennismaking, welke de tijdens de kandidatuur ingeslagen weg voortzet en verdiept. Voor diegenen die tot de overtuiging zijn gekomen dat ze in onze gemeenschap willen leven en werken, eindigt het noviciaat met professie en de het afleggen van de (tijdelijke) geloften. De plaats van het noviciaat wordt steeds afhankelijk van de situatie vastgesteld. Gedurende de laatste jaren hebben kandidaten hun noviciaat samen met Noord-Amerikaanse novicen in Toronto (Canada) doorgebracht. We hebben met dit internationale noviciaat zeer goede ervaringen.

 

Studentaat /Junioraat

Na het noviciaat wordt in deze driejarige fase van de tijdelijke professie de opleiding voortgezet. Dat betekent zowel de beëindiging van de studie dan wel beroepsopleiding, als ook de voortzetting van de spirituele en pastorale opleiding.

Practica, een verbredingscurriculum en eventueel buitenlandervaringen vormen een wezenlijk deel van de studie. In zijn geheel duurt de studie , dat met het theologie-diploma afsluit, ongeveer vijf jaren. Na de tijdelijke professie volgt na minimaal drie jaren de definitieve professie. Daarop volgt dan de diakenwijding en een pastoraal jaar, van november van een jaar tot eind december van het volgende jaar. In de loop van het pastorale jaar vindt de priesterwijding plaats.


Pastorale opleiding en vervolgopleiding

In de tijd na het afsluiten van de eerste opleiding ligt een volgende fase van opleiding en vervolg-opleiding. Deze is in eerste instantie gewijd aan de concrete verdere ontwikkeling met het oog op een pastorale bekwaamheid en kwalificatie. De in de praktijk opgedane ervaringen worden in dit deel van de opleiding beschouwd en door aanvullende vorming verdiept. In deze fase kunnen ook mogelijkheden voor vervolgstudies en studies naar voren komen.